شهدای فردو چاپ ایمیل
 

 

اطلاعات کامل سرداران و 108 شهید روستای فردو (قم)

عکس

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

محل تولد

تاریخ شهادت

محل شهادت

گلزار


1

جعفر

حیدریان

غلامرضا

4/6/1335

روستای فردو

2/1/1361

منطقه عملیاتی فتح المبین،تپه چشمه

گلزار شهدای شیخان


2

محمد جواد

احمدیان

احمد

2/5/1341

روستای فردو

25/8/1361

منطقه عملیاتی محرم

گلزار شهدای علی بن جعفر


3

محمد

اویسی

عباس

1/7/1336

شهر مقدس قم

28/8/1362

چالوس

گلزار شهدی علی بن جعفر


4

الیاس

فضل اللهی

عباس

22/7/1337

روستای فردو

28/8/1362

چالوس

گلزار شهدای علی بن جعفر


5

علیرضا

محمدی

اکبر

1341

روستای فردو

25/11/1364

منطقه عملیاتی والفجر8

گلزار شهدای علی بن جعفر


6

غلامعلی

محمدی

مانده علی

10/7/1320

روستای فردو

7/12/1362

منطقه عملیاتی خیبر، جزیره مجنون

گلزار شهدای علی بن جعفر


7

جعفر

اویسی

ابراهیم

17/7/1341

روستای فردو

6/5/1361

منطقه عملیاتی رمضان، پاسگاه زید

گلزار شهدای علی بن جعفر


8

ابوالفضل

اویسی

علی اکبر

18/7/1341

روستای فردو

18/12/1365

منطقه عملیاتی کربلای 5، شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


9

جواد

اویسی

تقی

3/6/1344

روستای فردو

13/8/1362

منطقه عملیاتی والفجر4، پنجوین عراق

گلزار شهدای علی بن جعفر


10

عباس

اویسی

تقی

1/3/1348

روستای فردو

10/4/1365

منطقه عملیاتی کربلای 1، مهران

گلزار شهدای علی بن جعفر


11

ابوالفضل

اویسی

حسن خلیل

1/1/1349

روستای فردو

24/11/1364

منطقه عملیاتی والفجر8، منطقه فاو عراق

گلزار شهدای علی بن جعفر


12

ابوالفضل

اویسی

حسن

1/1/1343

روستای فردو

30/12/1366

منطقه عملیاتی والفجر 10

گلزار شهدای علی بن جعفر


13

مجتبی

اویسی

حسن

1/6/1350

روستای فردو

10/12/1366

منطقه عملیاتی والفجر10

گلزار شهدای علی بن جعفر


15

محمد

ایمانی

رضا

1343

روستای فردو

26/11/1364

منطقه عملیاتی والفجر8، منطقه فاو عراق

گلزار شهدی علی بن جعفر


16

حسین

بخشی

رضا

1340

روستای فردو

21/12/1363

منطقه عملیاتی بدر

گلزار شهدی علی بن جعفر


17

قاسم

بخشی

هدایت

1345

روستای فردو

11/8/1361

منطقه عملیاتی محرم

گلزار شهدی علی بن جعفر


18

مرتضی

بهاءالدینی

رضا

1340

تهران

23/2/1361

منطقه عملیاتی بیت المقدس

بهشت زهرای تهران


19

رضا

جابری

حسین

10/8/1332

روستای فردو

20/9/1360

تپه چشمه

گلزار شهدای شیخان


20

محمد علی

جابری

حسین

13/8/1337

روستای فردو

25/12/1363

منطقه عملیاتی بدر

گلزار شهدای علی بن جعفر


21

اصغر

جامه داران

حسن

19/7/1338

روستای فردو

7/12/1365

منطقه عملیاتی کربلای 5، شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


22

ناصر

جان جان

محمدعلی

1/2/1342

روستای فردو

5/7/1360

منطقه عملیاتی ثامن الائمه، آبادان

گلزار شهدای شیخان


23

محمد رضا

جعفری

عباس

10/4/1343

شهر مقدس قم

19/10/1365

منطقه عملیاتی کربلای 5، شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


24

سید اصغر

حسینی

سیدتقی

1/1/1348

شهر مقدس قم

21/12/1363

منطقه عملیاتی بدر، هور الهویزه

گلزار شهدای علی بن جعفر


25

سید مصطفی

حسینی

سیدتقی

1335

شهر مقدس قم

18/6/1356

شهر مقدس قم

گلزار شهدای روستای فردو


26

سید محمد

حسینی

سید جواد

20/6/1348

تهران

5/1/1367

حلبچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


27

مهدی

حقیقی

مرتضی

1341

تهران

7/5/1361

منطقه عملیاتی محرم، پاسگاه زید

گلزار شهدای علی بن جعفر


28

محمد

حیدریان

حیدر

1320

روستای فردو

28/4/1360

شهر مهاباد

گلزار شهدای شیخان


29

ابوالفضل

حیدریان

غلامرضا

1345

روستای فردو

20/11/1361

منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی

گلزار شهدای علی بن جعفر


31

احمد

خادمی

عباس

1337

روستای فردو

10/12/1346

منطقه عملیاتی والفجر8، منطقه فاو

گلزار شهدای علی بن جعفر


32

مهدی

خرم صفا

حسین

1/6/1341

شهر مقدس قم

15/6/1365

قلاویزان

گلزار شهدای علی بن جعفر


33

ابراهیم

دلیری

نعمت الله

1/1/1339

روستای فردو

10/11/1365

منطقه عملیاتی کربلای 5، شلمچه

بهشت زهرای تهران


34

قاسم

رحیمی

حاجی

1/1/1347

روستای فردو

9/4/1356

منطقه عملیاتی کربلای 1، مهران

گلزار شهدای علی بن جعفر


35

محمد علی

رحیمی

حسین

1344

روستای فردو

2/3/1361

منطقه عملیاتی بیت المقدس، خرمشهر

گلزار شهدای علی بن جعفر


36

احمد

رضا نژاد

محمد

1322

روستای فردو

10/12/1361

منطقه عملیاتی بیت المقدس، خرمشهر

گلزار شهدای شیخان


37

عباس

رضا نژاد

محمد

1328

روستای فردو

12/12/1364

منطقه عملیاتی والفجر8، منطقه فاو

گلزار شهدای علی بن جعفر


38

مهدی

رضا نژاد

مسلم

1350

روستای فردو

22/1/1366

منطقه عملیاتی کربلای 5، شلمچه

گلزار شهدای شیخان


39

محمود

رمضانیان

علی اکبر

1334

روستای فردو

26/8/1361

منطقه عملیاتی محرم

گلزار شهدای علی بن جعفر


40

حسن

رنجبر

احمد

1344

شهر مقدس قم

24/1/1365


گلزار شهدای علی بن جعفر


41

عباس

رنجبر

احمد

1347

روستای فردو

9/8/136

شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


42

محمد

رنجبر

خلیل

1/1/1327

روستای فردو

26/12/1363

منطقه عملیاتی بدر

گلزار شهدای علی بن جعفر


43

محمود

رنجبر

خلیل

1331

روستای فردو

28/7/1360

منطقه کوت شیخ خرمشهر

گلزار شهدای شیخان


44

عباس

رنجبر

رضا

1347

روستای فردو

26/12/1366

منطقه حلبچه عراق

گلزار شهدای علی بن جعفر


45

علی اکبر

رنجبر

غلامرضا

10/1/1339

روستای فردو

7/12/1365

منطقه عملیاتی کربلای 5، شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


46

محمد رضا

رنجبران

حسن

1350

شهر مقدس قم

11/3/1367

منطقه چناره، محور خرمال

گلزار شهدای علی بن جعفر


47

مهدی

رنگرز

احمد

4/7/1339

روستای فردو

16/12/1362

منطقه عملیاتی خیبر، جزیره مجنون

گلزار شهدای علی بن جعفر


48

حسین

رنگرز(صالحی)

عباس

20/4/1343

روستای فردو

2/10/1365

منطقه عملیاتی کربلای 4، شلمچه

گلزار شهدای روستای فردو


49

حبیب الله

زینلی

حسین

1337

روستای فردو

29/8/1362

منطقه عملیاتی والفجر4

گلزار شهدای روستای فردو


50

عظیم

زینلی

حسین

1345

روستای فردو

21/12/1363

منطقه عملیاتی بدر، طلائیه

گلزار شهدای روستای فردو


51

حسن

زینلی

محمد علی

1349

تهران

24/10/1365

منطقه عملیاتی کربلای5 ، شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


52

داوود

زینلی

محمد علی

1328

تهران

5/12/1360

تپه چشمه،دزفول

گلزار شهدای شیخان


53

حسن

سعادتی

عباس

1346

روستای فردو

12/12/1364

منطقه عملیاتی والفجر 8، فاو

گلزار شهدای علی بن جعفر


54

رضا

سلمانی

ابراهیم

1349

روستای فردو

24/1/1365

منطقه عملیاتی کربلای5

گلزار شهدای علی بن جعفر


55

محسن

سلمانی

ابراهیم

14/7/1341

روستای فردو

18/12/1362

منطقه عملیاتی خیبر

گلزار شهدای علی بن جعفر


56

غلامرضا

سلمانی

حسین

2/9/1320

روستای فردو

10/2/1361

منطقه عملیاتی بیت المقدس

گلزار شهدای علی بن جعفر


57

حسین

شاه علی

ابوالقاسم

3/6/1343

روستای فردو

2/11/1364

منطقه عملیاتی والفجر8، فاو عراق

گلزار شهدای علی بن جعفر


58

احمد

شریفی

جمال

1346

روستای فردو

24/4/1361

منطقه عملیاتی رمضان

گلزار شهدای علی بن جعفر


59

مرتضی

شریفی

محمد علی

1337

روستای فردو

24/10/1365

منطقه عملیاتی کربلای 5، شلمچه

بهشت سکینه کرج


60

محمد

صادق پور

علی

10/9/1336

روستای فردو

24/5/1364

منطقه عملیاتی عاشورای2 ، چنگوله عراق

گلزار شهدای علی بن جعفر


61

غلامرضا

صباغی

حسین

1/4/1346

تهران

14/5/1366

منطقه عملیاتی نصر6، میمک

گلزار شهدای علی بن جعفر


62

عبدالناصر

عبداللهی

امرالله

15/8/1342

روستای فردو

22/1/1366

شرق بصره

گلزار شهدای علی بن جعفر


63

محمد

عبدالهیان

رضا

2/2/1321

روستای فردو

15/2/1365

جزیره مجنون

گلزار شهدای علی بن جعفر


64

حسن

عبداللهی

علی

5/6/1346

روستای فردو

12/12/1364

منطقه عملیاتی وافجر8، فاو عراق

گلزار شهدای علی بن جعفر


65

مهدی

عسگری

اصغر

1346

روستای فردو

7/12/1362

منطقه عملیاتی خیبر، جزیره مجنون

گلزار شهدای علی بن جعفر


66

محسن

عسگری

تقی

1349

تهران

24/10/1365

منطقه عملیاتی کربلای5، شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


67

محمد رضا

عسگری

حسن

20/10/1324

تهران

7/5/1361

منطقه عملیاتی رمضان

گلزار شهدای علی بن جعفر


68

عباس

عسگری

قنبر

1/3/1340

روستای فردو

30/11/1361

منطقه عملیاتی فکه

گلزار شهدای علی بن جعفر


69

علی

عسگری

قنبر

26/5/1344

روستای فردو

1/12/1364

منطقه عملیاتی وافجر8، فاو عراق

گلزار شهدای علی بن جعفر


70

عباس

عسگری

مسلم

1/3/1343

روستای فردو

18/12/1362

منطقه عملیاتی خیبر، جزیره مجنون

گلزار شهدای علی بن جعفر


71

حسن

عسگریان

احمد علی

2/5/1341

روستای فردو

10/9/1360

منطقه عملیاتی طریق القدس، بستان

گلزار شهدای شیخان


72

عباس

عسگریان

احمد علی

25/6/1343

روستای فردو

10/2/1361

عملیات بیت المقدس

گلزار شهدای شیخان


73

عضنفر

عضنفری

علی اکبر

2/2/1340

روستای فردو

10/12/1362

منطقه عملیاتی خیبر، جزیره مجنون

گلزار شهدای علی بن جعفر


74

عباس

غفاری

علی

2/6/1318

روستای فردو

3/3/1361

منطقه عملیاتی بیت المقدس، خرمشهر

گلزار شهدای روستای فردو


75

عباس

فراری

علی

1341

روستای فردو

4/10/1365

منطقه عملیاتی کربلای4، شلمچه

گلزار شهدای روستای فردو


76

حسن

فردویی

عباس

26/7/1328

روستای فردو

27/9/1361

منطقه عملیاتی محرم، عین خوش

گلزار شهدای علی بن جعفر


77

خیرالله

فضل اللهی

رضا قلی

1335

روستای فردو

18/11/1365

منطقه عملیاتی کربلای5، شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


78

غضنفر

فضل اللهی

رضا قلی

12/8/1338

روستای فردو

23/8/1361

منطقه عملیاتی محرم، عین خوش

گلزار شهدای علی بن جعفر


80

ابوالفضل

فضل اللهی

یدالله

1349

شهر مقدس قم

4/10/1365

منطقه عملیاتی کربلای4، شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


81

عبدالحسین

قدیمی

مرتضی

1350

روستای فردو

6/4/1367

خرمال عراق

گلزار شهدای روستای فردو


82

ابوالفضل

قنبریان

حسین

1/4/45

روستای فردو

21/12/1363

منطقه عملیاتی بدر، مرحله دوم، شرق دجله

گلزار شهدای علی بن جعفر


83

محمد

قاسمی

حیدر

1345

تهران

15/9/1360

منطقه عملیاتی طریق القدس، بستان

گلزار شهدای شیخان


84

احمد

کربلایی

غلام علی

10/7/1341

روستای فردو

10/2/1361

خرمشهر

گلزار شهدای شیخان


85

اصغر

کربلایی

غلامرضا

2/6/1345

روستای فردو

7/12/1365

منطقه عملیاتی کربلای5، شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


86

ابوالفضل

کوهپیما

حسین

1340

روستای فردو

9/4/1365

منطقه عملیاتی کربلای1، منطقه مهران

گلزار شهدای علی بن جعفر


87

علی

کوهپیما

حسین

1343

روستای فردو

1/11/1365

منطقه عملیاتی کربلای5، شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


88

حبیب الله

کوهی

مانده علی

1339

روستای فردو

17/2/1361

منطقه عملیاتی بیت المقدس، خرمشهر

گلزار شهدای شیخان


89

رضا

کوهی

مانده علی

1340

روستای فردو

4/12/1364

منطقه عملیاتی والفجر8

گلزار شهدای علی بن جعفر


90

علی اکبر

کیانی

حسین

8/6/1340

شهر مقدس قم

30/9/1360

منطقه عملیاتی مطلع الفجر، گیلان غرب

گلزار شهدای شیخان


91

اکبر

گل باشی

ابوالفضل

3/10/1340

شهر مقدس قم

12/10/1360

منطقه نوسود

مفقود الجسد


92

محمد

محبی

حسن

5/1/1330

روستای فردو

25/8/1361

منطقه عملیاتی محرم

گلزار شهدای علی بن جعفر


94

اصغر

محمدی

حسن

10/12/1341

روستای فردو

5/12/1362

منطقه عملیاتی خیبر

گلزار شهدای علی بن جعفر


95

علی

محمدی

حسن

15/1/1340

روستای فردو

3/4/1361

تپه های پیرانشهر کردستان

گلزار شهدای علی بن جعفر


97

محمدرضا

محمودیان

خلیل

1/10/1346

روستای فردو

29/9/1364

جبهه آبادان

گلزار شهدای علی بن جعفر


98

هادی

مردانه

حسن

1/6/1343

شهر مقدس قم

4/10/1366

بیمارستان نکوئی به علت جراحت شدید

گلزار شهدای علی بن جعفر


99

علیرضا

مرسلی

رضا

2/10/1343

روستای فردو

16/12/1362

منطقه عملیاتی خیبر

گلزار شهدای روستای فردو


100

احمد

مرسلی

عبدالحسین

24/12/1328

روستای فردو

4/10/1365

منطقه عملیاتی کربلای4، شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


101

اکبر

ملایی

رضا

12/7/1320

روستای فردو

11/12/1365

منطقه عملیاتی کربلای5، شلمچه

گلزار شهدای علی بن جعفر


102

محمد علی

ملایی

رضا

1316

روستای فردو

11/8/1361

منطقه عملیاتی محرم

گلزار شهدای علی بن جعفر


103

احمد

ملایی

رضا

10/8/1335

روستای فردو

10/12/1362

جزیره مجنون

گلزار شهدای علی بن جعفر


104

مجتبی

وهابی

عباس

20/7/1340

روستای فردو

25/8/1361

منطقه عملیاتی محرم

گلزار شهدای علی بن جعفر


105

شهید

گمنام

روح الله


ایران


کربلای ایران

گلزار شهدای روستای فردو


106

شهید

گمنام

روح الله


ایران


کربلای ایران

گلزار شهدای روستای فردو


107

شهید

گمنام

روح الله


ایران


کربلای ایران

گلزار شهدای روستای فردو


 

نظرات  

 
#12 Hamed 29 شهریور 1392 ساعت 17:08
لطفا نظر آقای علیرضا را انجام دهید نظر بسیار جالب وخوبیست
نقل قول
 
 
#11 صادق 08 اسفند 1391 ساعت 15:54
لطفا نظر آقای علیرضا را انجام دهید نظر بسیار جالب وخوبیست
نقل قول
 
 
#10 علیرضا 26 آذر 1391 ساعت 18:32
باسلام از سایت خوب شما دیدن کردم پیشنهاد میکنم بخشی برای گالری عکس شهدا روستا و امکان ارسال عکس به شما را در سایت بگذارید مجموعه خوبی جمع اوری خواهد شد
نقل قول
 
 
#9 محسن ملایی 09 آبان 1391 ساعت 19:17
با تشکر از شما
لطفا نام شهیدان علی احمدی وهاشم کامل را اضافه کنید
نقل قول
 
 
#8 محسن 09 آبان 1391 ساعت 19:13
با تشکر از شما
لطفا نام شهیدان علی احمدی و هاشم کامل را اضافه کنید
نقل قول
 
 
#7 اسماعیل 01 مهر 1391 ساعت 20:46
روحشان شادویادسان گرامی
نقل قول
 
 
#6 حمید رحیمی 21 خرداد 1391 ساعت 22:52
باسلام
لطفاً از جزئیات زندگی شهدانیز مطلب بگذارید

ومن الله توفیق
نقل قول
 
 
#5 کاظم 21 آبان 1390 ساعت 12:50
باسلام
باتشکر از این اطلاعات
نقل قول
 
 
#4 دلیر فردویی 16 مهر 1390 ساعت 06:13
لطفا نام خانوادکی ونام پدر شهید ابراهم دلیرفردویی در ردیف 33 را اصلاح کنید
نام فامیل دلیر فردویی نام پدر ولی الله
سپاسگذارم
مدیر سایت: ممنون از تذکر شما اصلاح شد
نقل قول
 
 
#3 علیرضا 18 تیر 1390 ساعت 06:32
با سلام
تشکر از تدوین این سایت شما
نقل قول
 
 
#2 حمید گلچین 11 تیر 1390 ساعت 09:41
سلام چرا عکس همه شهدا را نگذاشتید
نقل قول
 
 
#1 شاه علی 03 بهمن 1389 ساعت 13:26
سلام
روحشان شاد
انشالا بتونیم رهرو راه این عزیزان باشیم
نقل قول